OMG - PANDUAN PEMILIK STRATA   
 

PRICE : RM 20
Price is firm. Not including postage. 
Postage: WM RM7/EM RM10

Please contact us for more detail :
admin@exastrata.com or 603 5636 7686 / 5632 7686

Features :-

1. APAKAH ITU PENGURUSAN STRATA ?

1.1 Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)
1.2 Harta Bersama dan Harta Bersama Terhad
1.3 Permulaan kuatkuasa Pengurusan Strata

2. SIAPAKAH BADAN PENGURUSAN ?

2.1 Milikan kosong Petak SEBELUM pengeluaran hakmilik strata
2.2 Milikan kosong Petak SELEPAS pengeluaran hakmilik strata

3. APAKAH CIRI-CIRI SETIAP BADAN PENGURUSAN ?                                                  hak cipta terpelihara

3.1 Ciri-ciri Badan Pengurusan                                                                                     
3.2 Proses pebubuhan Perbadanan Pengurusan Subsidiari

4. JENIS-JENIS MESYUARAT BADAN PENGURUSAN ?

4.1 Mesyuarat Agung Tahunan Pertama 
      a. Badan Pengurusan

      b. Perbadanan Pengurusan
      c. Perbadanan Pengurusan Subsidiari

4.2 Mesyuarat Agung Tahunan Berikut
      a. Proses mengadakan mesyuarat Agung Tahunan yang berikutnya
      b. Carta aliran Mesyuarat Agung Tahunan yang berikutnya
      c. Senarai semak Mesyuarat Agung Tahunan yang berikutnya

4.3 Mesyuarat Agung Luar Biasa
     a. Proses mengadakan Mesyuarat Agung Luar Biasa
     b. Carta Aliran Mesyuarat Agung Luar Biasa
     c. Senarai semak Mesyuarat Agung Luar Biasa

4.4 Peraturan Am Lain Berkenaan Mesyuarat Agung
     a. Orang yang berhak untuk mengundi
     b. Proksi
     c. Hak Mengundi

     d. Kelulusan undian
     e. Kuorum                                                                                                 
     f. Tempoh notis untuk mesyuarat

5. JAWATANKUASA BADAN PENGURUSAN
     
5.1 Ciri-ciri Jawatankuasa
      5.2 Kelayakan calon ahli Jawatankuasa
      5.3 Pengosongan Jawatan
      5.4 Carta Aliran Mesyuarat dan Prosiding Jawatankuasa

 

6. KUASA DAN TANGGUNGJAWAB BADAN PENGURUSAN

     6.1 Kutipan Caj
      6.2 Caruman kepada Kumpulan Wang Penjelas
      6.3 Akaun Penyenggaraan Dan Akaun Caruman kepada Kumpulan Wang Penjelas
      6.4 Insurans
      6.5 Pematuhan Notis Ataupun Perintah Yang Dikeluarkan Oleh Pihak Berkuasa
      6.6 Penubuhan Pejabat Pentadbiran
      6.7 Undan-undang kecil
      6.8 Pinjaman wang dan Menjamin Pembayaran Balik Wang yang dipinjam
      6.9 Pengambilan Tanah Tambahan Dan Pemberian Dan Penerimaan Isemen      
(Sr Adzman Shah & Chur Associates)
      6.10 Ejen Pengurusan
      6.11 Rekod Pemilik Strata
      6.12 Tuntutan Jumlah Tertunggak
      6.13 Kebocoran Antara Tingkat dan kerosakan antara tingkat & Kerosakan
      6.14 Sekatan

7. TRIBUNAL PENGURUSAN STRATA

     7.1 Ciri-ciri Tribunakl Pengurusan Strata
      7.2 Ahli-ahli Tribunal Pengurusan Strata
      7.3 Bidang Kuasa Tribunal Pengurusan Strata
      7.4 Siapakah yang boleh memfailkan tuntutan dengan Tribunal Pengurusan Strata ?
      7.5 Kuasa Tribunal Pengurusan Strata ketika prosiding
      7.6 Perintah yang diberikan oleh tribunal pengurusan strata
      7.7 Alamat pejabat Tribunal Pengurusan Strata

 

8. PESURUHJAYA BANGUNAN

     8.1 Perana utama dan kuasa Pesuruhjaya Bangunan
      a. Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)
      b. Akaun Kecacatan Harta Bersama
      c. Ejen Pengurusan
      d. Penahanan harta alih
      e. Penyimpanan Rekod
      d. Siasatan

9. SOALAN YANG SERING DITANYA OLEH PEMILIK STRATA

     9.1 Unit Cyber
     9.2 Caj dan Caruman kepada kumpulan Wang Penjelas
     9.3 Undang-undang kecil
     9.4 Ejen Pengurusan
     9.5 Mesyuarat Badan pengurusan

     9.6 Jawatankuasa Badan Pengurusan
     9.7 Kebocoran dan Kecacatan

STRATA OMG : PANDUAN PEMILIK DAN STRATA / SR. ADZMAN SHAH MOHD. ARIFFIN & CHUR ASSOCIATES,
ISBN 978-967-10028-7-2
1. Condominiums  -- Law and legistiation -- Malaysia.
2. Real estate management -- Law and legislation -- Malaysia.
3. Building management -- Malaysia.
I. Malaysia. Akta Pengurusan Strata 2013
II. Judul
346/5950433